Search - Ignite Gallery
Search - JEvent Locations
Search - Události - Events
Search - Kategorie - Category
Search - Kontakty
Search - Obsah - Article
Search - Kanály
Search - Štítky
Search - Media
Search - Reporty
Události - Report - Events
Ankety a hlasování - Poll and Vote

Hodnocení uživatelů: 0 / 5

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení
 

ANKETA k Programovému prohlášení rady města Břeclav na období 2018 – 2022Rada města Břeclavi projednala a schválila Programové prohlášení rady města na období 2018 – 2022. Toto programové prohlášení obsahuje stěžejní programové priority volebních programů koaličních subjektů zastoupených v Radě města Břeclavi, a to jak priority charakteru investičního, tak také priority neinvestiční.

 

V souvislosti s vyvíjejícími se potřebami města Břeclavi, stejně jako s měnícími se dotačními tituly národními i evropskými, může být toto programové prohlášení modifikováno či doplňováno.

Pro Region, ANO, ČSSD a KDU-ČSL se na základě výsledků voleb do Zastupitelstva obcí (dále ZO) uskutečněných ve dnech 5. a 6. října 2018 dohodly na spolupráci při správě města Břeclav ve volebním období 2018 – 2022. Smluvní strany se dále dohodly na principech fungování samosprávy obce a jejích orgánů. Strany jsou si vědomy odpovědnosti vůči občanům města Břeclav a hodlají v následujících čtyřech letech spolupracovat a všestranně rozvíjet a kultivovat město Břeclav s cílem zajištění prosperity a růstu celého města. Strany se dohodly, že město Břeclav budou spravovat podle zásad hospodárnosti, transparentnosti a solidarity a budou dbát o dobré jméno města Břeclavi v očích široké veřejnosti a budou společně usilovat o maximální úroveň politické kultury.

V jednotlivých níže uvedených oblastech je cílem rady města:

Co z Programového prohlášení Rady města Břeclavi shledáváte jako nejdůležitější ?
 • Votes: (0%)
 • Votes: (0%)
 • Votes: (0%)
 • Votes: (0%)
 • Votes: (0%)
 • Votes: (0%)
 • Votes: (0%)
 • Votes: (0%)
 • Votes: (0%)
 • Votes: (0%)
 • Votes: (0%)
 • Votes: (0%)
 • Votes: (0%)
 • Votes: (0%)
 • Votes: (0%)
 • Votes: (0%)
 • Votes: (0%)
 • Votes: (0%)
 • Votes: (0%)
 • Votes: (0%)
 • Votes: (0%)
 • Votes: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

 DOPRAVA

 • Intenzivně spolupracovat s investorem (ŘSD) na přípravě výstavby obchvatu města.
 • Zlepšovat průjezdnost na průtahu městem vybudováním odbočovacích pruhů a jednat se správcem komunikace (ŘSD) o úpravě kruhového objezdu u Tesca.
 • Zvýšit bezpečnost silničního provozu na vjezdech do města.
 • Budovat zpomalovací bezpečnostní prvky a bezpečné, nasvícené přechody v problémových lokalitách.
 • Rozšířit cyklostezky za účelem zvýšení bezpečnosti cyklistů ve městě, včetně přípravných prací na vybudování lávky přes řeku Dyji v lokalitě „Nad splavem“.
 • Připravit podklady pro vybudování cyklostezky Břeclav – Lednice přes kemp Apollo.
 • Posoudit možnost alternativního propojení centra města s místní částí Poštorná.
 • Optimalizovat systém městské hromadné dopravy.
 • Zpřehlednit a zefektivnit systém parkování a rozšiřovat parkovací plochy ve vhodných lokalitách především na sídlištích.
 • Prosazovat v dopravních prostředcích MHD a na parkovištích i možnost bezhotovostní platby.BEZPEČNOST

 • Nadále rozšiřovat kamerový systém ve městě.
 • Zefektivnit práci městské policie, především se soustředit na problémové lokality.
 • Zřídit pracoviště strážníků na pěší zóně u parku.
 • Spolupracovat s Agenturou pro sociální začleňování na prevenci sociálního vyloučení (APK, domovníci).
 • Trvale podporovat jednotky dobrovolných hasičů, včetně rekonstrukce požární zbrojnice v Poštorné.
 • Podporovat realizaci dalších protipovodňových opatření ve městě.MĚSTSKÝ ÚŘAD

 • Optimalizovat strukturu městského úřadu a změnit systém jeho řízení.
 • Dbát na transparentnost zadávání veřejných zakázek.
 • Důsledně dbát na princip slušnosti v jednání úředníků a volených zástupců s občany.
 • Využít nových technologií tzv. Smart city ke zvýšení informovanosti obyvatel (příklady: el. úřední deska, wi-fi signál zdarma ve vybraných místech a budovách).
 • Trvale dohlížet na důsledné odstraňování občany hlášených závad ve městě.
 • Přenášet dobrou praxi z jiných měst do Břeclavi prostřednictvím členství v Národní síti Zdravých měst ČR.
 • K důležitým rozhodnutím bude radnice pořádat veřejné debaty s občany.KULTURA A SPORT

 • Podporovat lidové tradice a folklor ve městě.
 • Rozvíjet program tradičních kulturních akcí – Svatováclavské slavnosti, Slavnosti rajčat, Moravský den, Setkání přátel jižní Moravy, Břeclavské Vánoce…
 • Postupnou rekonstrukcí přeměnit kino na kulturně společenské centrum.
 • Zahájit přípravy na vybudování stálé expozice o historii města Břeclavi a národopisné oblasti Podluží.
 • Zrenovovat židovskou obřadní síň za pomocí vhodného dotačního titulu.
 • Zahájit přípravy na vybudování amfiteátru a letního kina pod zámkem, dále rozšířit klidovou zónu u Cyklosféry.
 • Prioritně podporovat mládežnický sport.
 • Trvale spolupracovat se sportovními oddíly ve městě.
 • Podporovat sport neregistrované veřejnosti.SOCIÁLNÍ OBLAST

 • Podporovat terénní sociální služby s cílem umožnit seniorům co nejdéle setrvat v jejich přirozeném prostředí.
 • Vytvořit městské „senior taxi“.
 • Vybudovat nový dům s pečovatelskou službou v Poštorné.
 • Zmodernizovat zázemí domova seniorů.
 • Provést rekonstrukci sociálních zařízení v Domě s pečovatelskou službou.
 • Podpořit sociální bydlení nejen pro seniory, ale i pro mladé rodiny a hendikepované.
 • Podpořit občanské aktivity, které budou posilovat vzájemnou solidaritu v rámci mezigeneračních vztahů – propojení mladé generace a seniorů.
 • Využívat fungující komunitní plánování s přesahem do víceletého financování sociálních služeb.CESTOVNÍ RUCH

 • Hledat koncepční řešení oživení zámku.
 • Posílit potenciál Břeclavi jako turistického cíle především pro cykloturisty.
 • Spolupracovat se všemi poskytovateli služeb v cestovním ruchu v Břeclav.
 • Posoudit možnost obnovení lodní dopravy na Dyji.
 • Trvale rozvíjet přeshraniční spolupráci s partnerskými městy.
 • Využít potenciálu „Železnice, jednoho ze symbolů Břeclavi“ pro turistický ruch.EKONOMIKA

 • Kontrolovat smysluplnost, účelnost a hospodárnost dotačních prostředků.
 • Maximálně využít všech dostupných dotačních titulů pro rozvoj města v návaznosti na potřebu občanů.
 • Nastavit jasná a přehledná pravidla pro získávání městských dotací.
 • Analyzovat nákupy služeb a zboží a tím šetřit provozní náklady města.
 • Pokračovat v centrálním nákupu energií za účelem dosažení co nejnižších cen.
 • Pokračovat v optimalizaci majetku města.
 • Důsledně kontrolovat společnosti s majetkovou účastí města.ŠKOLSTVÍ

 • Optimalizovat kapacitu, dostupnost a rozsah služeb MŠ a ZŠ s přihlédnutím k demografickému vývoji a společenské poptávce.
 • Průběžně modernizovat školská zařízení.
 • Pokračovat v podpoře rozmanitosti a kvalitě škol a výuky (jazyky, kroužky, podpora účasti na soutěžích).
 • Spolupracovat se středními školami a odbornými učilišti ve městě.
 • Podpora Břeclavského fortelu a Veletrhu středních škol.
 • Posoudit možnost zřízení křesťanské třídy MŠ.ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

 • Pravidelně udržovat veřejná prostranství a plochy městské zeleně.
 • Vytvořit koncepci zeleně ve městě, využívat služeb zahradního architekta.
 • Přidat více kontejnerů na recyklovaný a „zelený“ odpad města, případně rozšířit nabídku o zavedení mobilního sběrného dvora.
 • Nadále rozvíjet systém třídění odpadu občany.
 • Spolupracovat na vybudování lesoparku za zimním stadionem.
 • Revitalizovat lokalitu Pivovarského járku za Cyklosférou pouze s využitím dotačního titulu.ROZVOJ MĚSTA

 • Revitalizovat prostor před břeclavským nádražím.
 • Park u nádraží využívat na kulturní a společenské akce.
 • Multifunkční hala pro sport a kulturu s využitím dotačního titulu.
 • Postupná modernizace koupaliště.
 • Příprava obřadní síně v Charvátské Nové Vsi a revitalizace hřbitovů.
 • Oživit areál bývalého cukrovaru.
 • Podpora vzniku vhodných lokalit pro individuální výstavbu rodinných a bytových domů.
 • Revitalizovat sídliště za pomocí dotačních titulů.
 • Za využití dotačních titulů začít s postupnou rekonstrukcí zámku. 

www.breclav.eu

Najdete nás na Facebooku | Find us on Facebook - TVBV.cz

Publikováno z / Published by TVBV.cz - FACEBOOK


Napiš komentář

Odeslat komentář jako host

0
 • Žádné komentáře nenalezeny

Populární události | Popular Events

MOD_COMMUNITY_POPULAR_EVENTS_NO_EVENTS
Video Blogy

Fotogalerie TVBV.cz

Webkamera na náměstí TGM v Břeclavi

Video Blogy TVBV.cz na YouTube

Nejbližší události

15čec
15 čec 2023
02:00PM - 02:00AM
Retro Music Festival | 15.7.2023 | Břeclav
Zámek Břeclav
25srp
25 srp 2023
10:00AM - 11:00PM
MIKULOVE 2023 - Festival nepopulární hudby - Mikulov
Amfiteátr Mikulov

Komentáře - Comments

Návštěvník - KVHMZ
Poštorenská továrna na smrt - Boří les

Zbytky továrny Muny - Boří Les - Břeclav - Poštorná
Návštěvník - Bike Tower
Aktuální obsazenost cyklověže najdete na adrese http://www.biketower.cz/obsazenost_breclav_nadrazi.p...